KONCEPCJA PRACY

Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa

w Tarnowie

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),

 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).

Przedszkole jest placówką katolicką.

Misja przedszkola:

Pragniemy, wspierać dzieci we wszechstronnym rozwoju w oparciu o wartości chrześcijańskie i towarzyszyć im w odkrywaniu piękna stworzonego świata i jego Stwórcy.

Pragniemy przekazać dzieciom radość płynącą z Ewangelii poprzez wychowanie i rozwijanie w nich postaw prospołecznych, zgodnie z przykazaniem miłości Boga i bliźniego.

Pragniemy wspierać rodzinę w wychowaniu dzieci i kształtowaniu w nich właściwego „stanowiska wobec Boga, Kościoła i państwa”1 na wzór św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego stając się „wszystkim dla wszystkich, aby zbawić choć jednego”2.

Wizja przedszkola:

Pragniemy, aby przedszkole stawało się miejscem i środowiskiem, w którym dziecko jest szczęśliwe, może rozwijać się i wzrastać w poczuciu bezpieczeństwa, atmosferze miłości, akceptacji i szacunku.

Św. Ks. Zygmunt Gorazdowski mówił: „Społeczeństwo składa się z jednostek, a kto szczerze pragnie dobra dla ogółu musi przede wszystkim korzystnie i zbawiennie wpływać na poszczególne jednostki, które mu Pan Bóg powierzył. Jak te jednostki dzisiaj wychowamy, takim będzie całe społeczeństwo za lat kilkadziesiąt”3.

Cele ogólne:

 • Objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków prawidłowego rozwoju

 • Wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z założeniami chrześcijańskiej pedagogiki personalistycznej, uwzględniając wrodzony potencjał dziecka i jego możliwości

 • Kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie i innych ludzi oraz otaczającego świata

 • Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Przedszkole opiera się na następujących założeniach:

 • Przedszkole dostarcza wiedzy i kształtuje umiejętności dzieci

 • Przedszkole wprowadza dzieci w świat wartości chrześcijańskich

 • Przedszkole przygotowuje dzieci do bycia w grupie i w społeczeństwie.

Głównymi zadaniami przedszkola jest:

 • Właściwa organizacja procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zmierzająca do osiągnięcia przez dzieci gotowości szkolnej

 • Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich poprzez ukazanie dzieciom prawd wiary i doprowadzenie do osobistych doświadczeń towarzyszących spotkaniom z Bogiem

 • Współpraca z rodzicami integrująca system wychowania w rodzinie i w przedszkolu

 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym sprzyjająca rozwojowi wiedzy i kreatywności u dzieci oraz kształtowania postaw społeczno- kulturowych.

Osiągnięcie powyższych założeń i zadań umożliwia realizacja:

- Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Niepublicznego

- Procedura przepływu informacji pomiędzy Przedszkolem a Rodzicami obowiązująca w Przedszkolu Niepublicznym

- Procedura prowadzenia dokumentacji pedagogicznej w Przedszkolu Niepublicznym Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa

- Procedura hospitacji – obserwacji zajęć

- Procedura informowania rodziców na temat diagnozy

Chcemy, aby Absolwent naszego przedszkola:

 • Ufał Bogu i wiedział, że jest Jego ukochanym dzieckiem i wartościowym człowiekiem

 • Pielęgnował wartości moralne takie jak: miłość i miłosierdzie, dobroć, prawdę, szacunek, przyjaźń

 • Kochał swoją rodzinę i z nią się utożsamiał

 • Miał poczucie przynależności narodowej i regionalnej, znał i szanował swoją ojczyznę, poznawał jej historię, kulturę i tradycje

 • Nawiązywał właściwe relacje oparte na szacunku, zaufaniu, akceptacji i posiadał umiejętność współdziałania

 • Był gotowy do podjęcia nauki w szkole poprzez wszechstronny rozwój osobowości

 • Potrafił używać swych zdolności w służbie innym niosąc im radość i nadzieję

 • Umiał dostrzegać piękno i dobro wokół siebie

 • Dzielił się z innymi swoimi umiejętnościami i talentami

 • Przestrzegał praw innych ludzi, zasad kultury i postępowania według ustalonych norm.

Zasoby osobowe przedszkola:

 • Kadra pedagogiczna posiadająca:

 • Wymagane kwalifikacje zawodowe

 • Świadomość koncepcji pracy przedszkola

 • Szacunek do każdego człowieka i kulturę osobistą

 • Wiarę w Boga przejawiająca się w świadectwie życia

 • Umiejętność współpracy

 • Umiejętność dzielenia się doświadczeniem zawodowym

 • Przekonanie o konieczności aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola

 • Pasję do poszukiwania wciąż nowych form pracy z dzieckiem poszerzając jego wiedzę i umiejętności oraz rozbudzając w nim jego talenty i potencjał twórczy

 • Personel administracyjno-obsługowy posiadający:

 • Odpowiednie przeszkolenie zawodowe

 • Wysoki poziom kultury osobistej

 • Postawę świadczącą o życiu wg wartości chrześcijańskich

 • Umiejętność tworzenie pozytywnej atmosfery

Baza przedszkola:

 • Odpowiednią ilość pomieszczeń: 3 sale, jadalnia, szatnia, pokój nauczycielski, pokój socjalny, sala teatralna i do zajęć tanecznych i sportowych

 • Pomieszczenia wyróżniające się funkcjonalnością, czystością i estetyką

 • Sale wyposażone w: tematyczne kąciki zabaw, zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt multimedialny

 • Bezpieczny plac zabaw wyposażony w sprzęt terenowy

 

Priorytetami w roku szkolnym 2019/2020 jest:

 1. Matematyka już w przedszkolu - wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci. 

Dalsza praca nad koncepcją:

1. Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby mógł z nią pracować.

2. Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego grona pedagogicznego.

3. Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek w Koncepcji.

4. Rodzice zapoznają się z Koncepcją na zebraniach grupowych.

 

 

1 Z. Gorazdowski, Zasady i przepisy dobrego wychowania, Lwów 1886, s. 3.

2 D.D.Siuta, Apostoł Bożego Miłosierdzia św. Ks. Zygmunt Gorazdowski(1845-1920), Kraków 2007, s.11.

3 Z. Gorazdowski, Zasady i przepisy dobrego wychowania, Lwów 1886, s. 3

 

 
© Copyright PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Tarnowie